Sacred Heart Staff

Mrs. L. Fahy            -        Headteacher

Mrs. G. Scandrett    -        Deputy Head & Class 1 Teacher

Mrs. D. Cooper       -        Assistant Head

Miss D. Latchman    -        Class 2 Teacher

Mrs. L. Flint            -        Class 3 Teacher

Ms C. Callan            -        Class 4 Teacher

Mrs. G. Barnett             -        Class 5 Teacher

Miss H. Lanchester         -        Class 6 Teacher

Mr D. Jelfs -                    Class 7 Teacher

 

Mrs. S. Craig           -        Class 1 Teaching Assistant

Miss. S. Mir              -        Class 4 Teaching Assistant

Mrs. N. Allison        -         Class 2 Teaching Assistant

Mr. D. Joicey          -        Class 1 Teaching Assistant

Mrs. S. Badland       -        Class 3 Teaching Assistant

Miss P. Joseph        -        Class 5 Teaching Assistant

Miss P. Mistry         -        Class 2 Teaching Assistant

Miss M. Weston       -        Class 6 Teaching Assistant

Mr. A. Miller            -        Class 7 Teaching Assistant

Mr. R. Cooper         -        Class 4 Teaching Assistant

Mrs. V. Poniatowska -      Class 1 & EAL Teaching Assistant

 

Mrs. L. Bent            -        Before & After School Club Manager & TA

Mrs. J. Mistry                   -        Before & After School Club Play Co-ordinator

 

Mrs. L. Dawda         -        Lunchtime Supervisor & Play Co-ordinator

Mrs. S. Banton        -        Lunchtime Supervisor & Play Co-ordinator

Mrs. O. Sharples      -        Play Co-ordinator

Mrs L. Afoka           -         Lunchtime Supervisior 

Mrs. N. Allison        -         Lunchtime Supervisor

Mrs. P. Yorke          -        Lunchtime Supervisor

Mrs. J. Ahmed         -        Lunchtime Supervisor

Mrs. P. Uddin                   -        Lunchtime Supervisor

Mrs. S. McKernan    -        Lunchtime Supervisor

Mrs. E. Samuels       -        Lunchtime Supervisor

Mrs. P. Patel       -        Lunchtime Supervisor

 

 

Mr. J. James           -        ICT Development Worker

Mr. R. Watchorn      -        Building Services Supervisor

Mrs. M. Armstrong  -        Senior Office Manager

Mr. J. Armstrong -            Senior School Secretary

Ms J. O'Brien    -              Receptionist